Mẫu số 04 Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP; Quy định về phương pháp hủy hóa đơn điện tử.

Căn cứ theo điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

– Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng.
– Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể bị truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn điện tử.

=> Chi tiết về quy định hủy hóa đơn điện tử, trường hợp nào hủy hóa đơn điện tử – trường hợp nào giải trình hóa đơn điện tử do sai sót …

Mẫu số 04 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP – Thông báo hủy hóa đơn điện tử:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

Tên người nộp thuế:
Mã số thuế:
Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT Mẫu số Ký hiệu hóa đơn điện tử Số hóa đơn điện tử Ngày lập hóa đơn Loại áp dụng hóa đơn điện tử Hủy/giải trình Lý do
1 2 3 4 5 6 7 8
 01 1C20TTU  0000123  29/10/2023  Hóa đơn Giá trị gia tăng  Hủy hóa đơn Viết sai số tiền Thuế

                                                                                             ……, ngày…….. tháng….. năm…..
                                                                                            NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                                                                                  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                                                                                  (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)