Căn cứ theo thẩm quyền quy định tại Điều 32, Điều 33 và Điều 34 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thanh tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Tuy nhiên, có những trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn. Mời bạn đọc tham khảo bài viết Vinatax để có thêm thông tin chi tiết nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Quản lý thuế 2020
  • Điều 38 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Những trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn

Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn trong các trường hợp sau đây:

  • Trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP; (Điều 9. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn)
  • Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;
  • Đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn quy định tại Điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (Điêu 8. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thời hạn được coi là chưa bị xử phạt; thời hạn truy thu thuế)
  • Cá nhân vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã chết, mất tích; tổ chức vi phạm hành chính đã bị giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 41 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. (Điều 41. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích; tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản)

Căn cứ xác định cá nhân chết, mất tích; tổ chức bị giải thể, phá sản theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định 125/2020/NĐ-CP;

Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp nêu trên thì người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định (nếu có). Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

  • Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.