Mức phạt vi phạm hợp đồng thử việc đối với Doanh nghiệp: Vi phạm thời gian thử việc (thử việc quá 1 lần), vi phạm mức lương thử việc (trả lương thử việc thấp hơn quy định)…

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm quy định về thử việc đối với Doanh nghiệp như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  a) Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng;
b) Không thông báo kết quả thử việc cho người lao động theo quy định.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc;
b) Thử việc 
quá thời gian quy định;
c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc 
thấp hơn 85% mức lương của công việc đó;
d) 
Không giao kết hợp đồng lao động với người lao động khi thử việc đạt yêu cầu đối với trường hợp hai bên có giao kết hợp đồng thử việc.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả
  a) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm a, b, c khoản 2 Điều này;
b) Buộc người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động với người lao động khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

—————————————————————————————-

Chú ý:
– Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
(Căn cứ theo khoản 1 điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).