Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế – Mẫu 06 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP; Đề nghị cấp hóa đơn điện tử bán lẻ theo từng lần phát sinh.

Trường hợp nào sử dụng hóa đơn điện tử bán lẻ, từng lần phát sinh:

Điều 12 Nghị định 119 và Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

– Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 119 -> Nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
– Hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng.
=> Thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh: -> Gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

– Sau khi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác (nếu có): ->  Cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lập.

– Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.

Quy định chi tiết về các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử bán lẻ, từng lần phát sinh; Hồ sơ thủ tục mua hóa đơn điện tử bán lẻ …

Mẫu 06 Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bán lẻ theo từng lần phát sinh theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
(Theo từng lần phát sinh)
Kính gửi:……………………………………………

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẺ HÓA ĐƠN:
1. Tên tổ chức, cá nhân:
2. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………..
Điện thoại liên hệ: ……………………………………………….
3. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):
Cấp ngày: ……………………… Cơ quan cấp ………………
4. Mã số thuế (nếu có):
5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):
6. Số CMND người đi nhận hóa đơn: ……………………………..
Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: …………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ:
– Tên hàng hóa, dịch vụ: ……………………………………………..
– Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: ……………………………………
– Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: ……………………………..
– Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: ………………………………
– Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ………………..
– Doanh thu phát sinh: ……………………………………

Chúng tôi xin cam kết:
– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.
– Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                ………, ngày ………tháng…….năm……
                                                                        NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                                (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)