Hiện nay, nền kinh tế đang trong quá trình hội nhập và phát triển theo xu hướng cạnh tranh ngày càng cao.
Đồng nghĩa với nó là các qui định, chính sách, pháp luật về: hóa đơn, thủ tục thuế… thường xuyên được ban hành hoặc thay đổi để phù hợp với thực tế.
Có nhiều doanh nghiệp không thể  bắt kịp sự thay đổi của các qui định này hoặc có nắm bắt được nhưng lại hiểu sai qui đinh…
Điều này dẫn đến Doanh nghiệp làm sai các qui định của pháp luật và gặp nhiều rủi ro về Thuế cũng như phải chịu các khoản phạt vì vi phạm.

Dịch vụ báo cáo thuế tại Bình Dương sẽ giúp Doanh Nghiệp loại bỏ hoàn toàn những lo âu về thủ tục thuế,
Doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Báo cáo thuế sẽ được chúng tôi thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng các qui định của Pháp Luật.

Nội dung dịch vụ báo cáo thuế tại Bình Dương

Kiểm tra, kiểm soát sự hợp lệ của các hóa đơn đầu ra, đầu vào… tư vấn khi có các vấn đề phát sinh.
Kê khai thuế Giá trị gia tăng (VAT) hàng tháng / quý.
Lập và gửi các Báo cáo thuế theo qui định.
Kê khai tạm tính thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng quý.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.
Giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Làm việc với các cơ quan thuế về các thủ tục hành chính.
Tối ưu hóa thuế GTGT tại Doanh nghiệp.