Báo cáo tài chính là tài liệu phản ánh kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một thời gian cụ thể. Đây là nguồn thông tin quan trọng cho các bên liên quan như chủ sở hữu, nhà quản lý, nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng và Cơ quan nhà nước. Để tìm hiểu chi tiết hơn về báo cáo tài chính là gì? Quy tắc và cách lập báo cáo tài chính, có thể tham khảo trong bài viết dưới đây của Kế Toán Bình Dương.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng thể hiện các thông tin về tình hình kinh tế và tài chính của doanh nghiệp theo đúng quy chuẩn, quy định và tiêu chuẩn kế toán.

Báo cáo tài chính cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, nợ, vốn, thu chi, luồng tiền, hoạt động kinh doanh, khả năng sinh lời và tình hình tài chính của doanh nghiệp cho các bên liên quan như chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan chức năng khác.

Theo quy định của pháp luật, tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và công bố báo cáo tài chính hàng năm. Đối với các công ty tổng công ty có các đơn vị kinh tế trực thuộc, ngoài việc lập báo cáo tài chính hàng năm, họ còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hợp nhất cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hoặc đã niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ báo cáo quý với đầy đủ thông tin.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp bao gồm các tờ khai thuế, bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền và bản thuyết minh. Mỗi phần có những đặc điểm riêng biệt nhưng đều cần thông tin trung thực và chính xác. 

1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một bảng biểu kế toán cung cấp thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán giúp cho các bên liên quan như chủ sở hữu, nhà đầu tư, cơ quan thuế, ngân hàng, cơ quan chức năng… để có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán gồm hai phần chính:

  • Phần tài sản bao gồm các khoản mà doanh nghiệp sở hữu, có thể chia thành tài sản lưu động (như tiền, hàng tồn kho, khoản phải thu…) và tài sản cố định (như tài sản cố định, bất động sản đầu tư, chi phí xây dựng cơ bản đang dở dang…).
  • Phần nợ phải trả và vốn chủ sở hữu bao gồm các khoản mà doanh nghiệp nợ hoặc thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu, có thể chia thành nợ phải trả (như nợ phải trả cho người bán, tiền lương cho người lao động, khoản phải nộp cho nhà nước, quỹ khen thưởng phúc lợi, khoản tiền dự phòng phải trả…) và vốn chủ sở hữu (như vốn của chủ sở hữu, nguồn kinh phí và các loại quỹ khác, lợi nhuận chưa phân phối…).

2. Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập là một bảng biểu kế toán cung cấp thông tin về doanh thu, tài sản và lợi nhuận của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Báo cáo này được xem xét kỹ lưỡng nhất trong số các báo cáo, bởi nó phản ánh kết quả hoạt động tài chính của một thực thể. Báo cáo thu nhập được biểu diễn theo một trình tự nhất định, từ chung đến riêng, giúp người đọc dễ dàng hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Nội dung của báo cáo thu nhập có thể bao gồm:

  • Doanh thu: Tổng số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và các hoạt động khác.
  • Chi phí: Tổng số tiền đã chi ra để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
  • Lãi, lỗ: Sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, khi doanh thu lớn hơn chi phí, doanh nghiệp sẽ có lãi và ngược lại, khi chi phí lớn hơn doanh thu, doanh nghiệp sẽ có lỗ.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bảng biểu kế toán cung cấp thông tin về các luồng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định, liên quan đến các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.

  • Hoạt động kinh doanh: Thể hiện các luồng tiền vào và luồng tiền ra liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chẳng hạn như thu tiền từ bán hàng và dịch vụ, chi tiền cho hàng hóa, lương, thuê nhà,…
  • Hoạt động đầu tư: Thể hiện các luồng của tiền vào và tiền ra trong quá trình giao dịch mua bán, thanh lý tài sản cố định, và đầu tư vào các công ty con,…
  • Hoạt động tài chính: Thể hiện các luồng tiền vào và luồng tiền ra liên quan đến việc vay nợ, trả nợ, phát hành cổ phiếu,…

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin quan trọng về khả năng sinh tiền, khả năng thanh toán và khả năng sử dụng tiền để đầu tư, phát triển hoạt động của doanh nghiệp.

Nhiều công ty có doanh thu cao nhưng dòng tiền vào yếu do khách hàng nợ chậm trả. Khi các khoản nợ khó thu hồi quá nhiều có thể gây ra khó khăn lớn trong quản lý nguồn vốn và làm tăng chi phí dự trữ ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

Trên đây là những thông tin cơ bản về báo cáo tài chính doanh nghiệp mà Kế Toán Bình Dương muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính và các vấn đề liên quan đến cách lập và báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Nếu doanh nghiệp của bạn cần hỗ trợ trong việc lập báo cáo tài chính, hãy liên hệ với dịch vụ báo cáo tài chính của Kế Toán Bình Dương, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.